Přejít na menu Přejít na obsah

Aktuálně


Pravidla účasti

Prosíme o pochopení, že pro FFestivaly je nutné stanovit určitá pravidla a jejich dodržování je vyžadováno v zájmu bezpečnosti a spokojenosti účastníků. Pořadatelé zodpovídají za pronajaté budovy, techniku apod. Pravidla jsou stanovena v souladu s pravidly určenými Hasičským záchranným sborem ČR, Policií ČR, Městskou Policií, Městským Úřadem a majiteli budov.

Neznalost pravidel neomlouvá.

Nejste-li si něčím jisti, vidíte-li nějakou chybu organizace nebo někoho porušovat pravidla účasti, máte-li nějaké přání nebo stížnost, obraťte se prosím na pořadatele označené tričky (oranžová s nápisem POŘADATEL a STAFF) a visačkami. Poradí, pomohou, většina věcí se dá vyřešit, pokud se o nich pořadatelé dozvědí včas.

FFestival je pořádán fanoušky pro fanoušky. Od účastníků tedy očekáváme vyšší informovanost, zodpovědnost, samostatnost a toleranci, větší pozornost a ochotu vůči ostatním účastníkům. Rozloučíme se s těmi, kdo se neumějí na FFestivalu chovat, abychom pro vás, dodržující pravidla a pomáhající pořadatelům, mohli udělat FFestival co nejpříjemnější.

Děkujeme za spolupráci a dodržování pravidel účasti.

Vaši pořadatelé, neziskový spolek SFK Avalon.

Základní pravidla

Povinností účastníka je:

1. Seznámit se s pravidly účasti a podmínkami čerpaných služeb a dodržovat je.

Účastník FFestivalu se nákupem vstupenky a služeb zavazuje dodržovat pravidla účasti a podmínky jím čerpaných služeb FFestivalu a je si vědom toho, že závažné či opakované porušení pravidel účasti může znamenat vyloučení z FFestivalu, ubytování a dalších služeb bez náhrady plateb, i trvalé vyloučení z příštích FFestivalů.
Pořadatelé nenesou zodpovědnost za škody na majetku a zdraví účastníků, zejména pokud jsou způsobeny nedodržováním pravidel účasti a bezpečnosti.

2. Respektovat a dodržovat pokyny pořadatelů a vedoucích programových linií.

V případě sporu účastníka s pořadatelem nebo vedoucím programové linie rozhoduje zástupce ředitele nebo ředitel festivalu.

3. Dodržovat požární a bezpečností předpisy.

Kouřit (i vodní dýmky) je povoleno pouze na vyznačených místech. V hotelích, ubytovnách, internátech apod. platí pravidla majitele.
Zakládání ohňů, používání plynových a elektrických spotřebičů vyvíjejících teplo je přísně zakázáno kdekoliv v areálu FFestivalu. Fény apod. lze používat v koupelnách a umývárnách.
Spotřebiče na ubytovacích zařízeních mohou být používané jen v prostorách k tomu určených a pouze způsobem běžným či uvedeným v návodu.
Pořadatelem nalezené spotřebiče porušující pravidla účasti si lze vyzvednout na recepci FFestivalu.
Účast osob mladších 15 let je povolena jen s doprovodem zodpovědné zletilé osoby (rodiče, sourozenec, příbuzní, učitel, vedoucí skupiny apod.) nebo s písemným souhlasem zákonných zástupců).
Využijte šatnu, nenechávejte zavazadla a věci ležet volně bez dozoru, nejen kvůli uvolnění cesty v případě evakuace, ale také pro ochranu vašeho majetku.

4. Nosit STÁLE NA RUCE vstupenku a aktivně se jí prokazovat pořadateli při KAŽDÉM průchodu vstupem.

Účastník je povinen podstoupit podrobnou kontrolu vstupenky v případě pochybnosti pořadatele. Doporučujeme prokázání totožnosti.
Vstupenku lze předat někomu jinému pouze prostřednictvím recepce.
Poškozené vstupenky jsou neplatné, lze je vyměnit na recepci. V případě ztráty se náhradní vstupenka neposkytuje.

5. Nosit s sebou ubytovenku a aktivně se jí prokazovat pořadateli při KAŽDÉM průchodu vstupem do ubytovacího zařízení a pro vydání klíčů.

Vstup do ubytovacího zařízení je povolen pouze s platnou ubytovenkou pro příslušné ubytovací zařízení.
Je zakázáno domlouvat si ubytování v ubytovacích zařízení zajišťovaných pořadateli pro příslušný FFestival.

6. Neobtěžovat okolí.

Po celou dobu FFestivalu respektujte ostatní účastníky a udržujte pořádek a klid v areálu FFestivalu, v jeho blízkém i širším okolí a cestou do ubytovacích zařízení.
Noční klid FFestivalu je stanoven na 24-7 hodin. V tuto dobu je zakázáno způsobovat hluk a zbytečně svítit v ubytovacích zařízeních, v areálu FFestivalu a jeho okolí.
V průběhu programu nerušte přednášející, zbytečně nevcházejte a nenahlížejte do programových místností.

7. Dodržovat pravidla běžná ve společnosti.

Při komunikaci s obsluhou a pořadateli a ostatními účastníky dodržujte zásady slušného chování.
Konzumace vnesených jídel a nápojů v občerstvovacích zařízeních a programových prostorách FFestivalu je zakázána.
Přednost mají vycházející z místnosti nebo budovy. Neseďte a nestůjte v místech průchodu.
Hraní her a používání notebooků v občerstvovacích zařízeních FFestivalu není povoleno.

8. Dodržovat hygienu.

Nejen v letních měsících je třeba dodržovat hygienická pravidla, používat sprchy v ubytovacích zařízeních a deodoranty, střídat oblečení, ponožky a obuv, aby ostatní nebyli obtěžováni zápachem těla, úst a zejména nohou a bot. Doporučujeme více párů obuvi, v létě i otevřené. Při hromadném ubytování nechávejte obuv před místností.
Zvířata nemají na FFestival přístup bez ohledu na druh a velikost, případné výjimky uděluje ředitel FFestivalu nebo jeho zástupci.

9. Uklízet a třídit odpadky, udržovat čistotu.

Udržujte co největší pořádek a požadujte totéž od ostatních účastníků. Odpadky patří do koše. I žvýkačka nebo nedopalek cigarety, dokonce i sirka jsou odpadky.
Důsledně třiďte odpadky na čisté plasty, suchý papír, sklo a ostatní odpad do příslušně označených košů. Plastové lahve otevřete a sešlápněte, talíř od jídla nepatří do plastů, skleněné lahve nerozbíjejte, mastné či mokré papíry nepatří do papíru.
Upozorněte pořadatele na zaplněné koše nebo nepořádek, případně na problematické účastníky zodpovědné za nepořádek a nereagující na vaši domluvu.

10. Nepoškozovat zařízení, vracet lahve a nádobí. Hlídat si vlastní věci.

Hlídejte, aby nedocházelo k poškozování techniky a vybavení programových místností a budov, ubytovacích zařízení, občerstvovacích zařízení a zařízení města. Vandalství prosím ohlaste okamžitě nejbližšímu pořadateli nebo na HOT LINE.
Stane-li se nehoda a něco se rozbije, ukliďte a případně upozorněte pořadatele, aby bylo možné předejít dalším poškozením nebo zraněním.
Ztracené věci hledejte v šatně nebo na recepci. Ne FFestival nenoste a bez dozoru nenechávejte cenné věci. Pořadatelé nenesou zodpovědnost za případné krádeže.

11. Dodržovat zákony ČR, další právní normy i vyhlášky Městského úřadu.

Zejména upozorňujeme na nezákonnost poskytování nelegálních kopií čehokoliv, na nelegálnost i měkkých drog a na nutnost dodržování věkové hranice 18 let pro konzumaci alkoholu. Při objednávání alkoholu má obsluha právo požádat o ukázání vstupenky, kde je vyznačeno překonání věkové hranice. Mladším a mladě vypadajícím doporučujeme ukazovat vstupenku aktivně. Starším 18 let připomínáme jejich zodpovědnost, aby neobjednávali alkohol pro mladší kamarády. V případě pochybnosti o zletilosti nebo v případě silné podnapilosti může obsluha odmítnout prodat alkohol.
Dodržujte pravidla pro parkování: Neparkujte na místech označených zákazy. Neparkujte před vraty a výjezdy z garáží. Neparkujte blíž než 5 metrů od hranice křižovatky (před i za). Neparkujte blíž než 5 metrů před přechodem pro chodce. Neparkujte v protisměru. Nechte volný jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy.

Další pravidla

Z informací na webových stránkách FFestivalu vyplývají i další pravidla a zvyklosti, o jejichž dodržování žádáme. Děkujeme.